Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
De website met als adres https://www.topseksleven.com/, is onderdeel van het bedrijf topseksleven.com gevestigd in Breda, Nederland.

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over klant moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder klant ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van topseksleven.com, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
6. Iedereen die een transactie ondergaat of zich inschrijft via een contact- of downloadformulier, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en gaat hiermee akkoord. Indien men niet akkoord gaat dient men zich onmiddellijk uit de database te verwijderen en mogelijke transacties te staken. Uitschrijven uit de database kan altijd door de hiervoor bedoelde links onder nieuwsbrieven te gebruiken, of door een e-mail te sturen naar topseksleven.com via het contactformulier.
________________________________________

Artikel 2 Offertes

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

2. Door ons afgegeven offertes zijn maximaal 30 dagen geldig, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
________________________________________

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk, dan wel via email hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.

3. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

4. De bestelling van een product, dan wel dienst, bij topseksleven.com vindt plaats middels een ingevuld aanmeldformulier dat via internet of schriftelijk is verzonden door de klant en ontvangen door topseksleven.com. topseksleven.com bevestigt de aanmelding met een email en/of een brief zo spoedig mogelijk nadat de aanmelding binnen is. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst tot stand.

5.  De overeenkomst komt tot stand in het land waar de onderneming gevestigd is. In dit geval is dat Nederland en is Nederlandse wetgeving op de overeenkomst van toepassing.

________________________________________

Artikel 4 Prijzen

1. Onze prijzen zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten, voor zover dit van toepassing zou zijn.

2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.
_______________________________________

Artikel 5 Leveringstermijnen

1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 11 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

2. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper, voor zover er sprake is van fysische levering.

3. Verzending kan digitaal geschieden. Wij zijn in geen geval verplicht digitale producten zoals digitale boeken, readers en andere documenten, afgedrukt te leveren.

4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen.

7. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
________________________________________

Artikel 6 Reclame door de koper

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De door ons geleverde zaken mogen van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine en/of ondergeschikte wijzigingen.

2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of binnen 8 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen gestelde termijnen van 7 dagen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.
_______________________________________

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1.
Niets van ons materiaal, inclusief de inhoud van de website, de digitale en fysieke producten en eventuele adviezen of coachingsgesprekken, dan wel persoonlijk of per telefoon of e-mail, dient ter vervanging van professionele (medische) hulp. Een bezoeker of klant is altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Topseksleven.com is geen geregistreerde medische instantie, derhalve is het opvolgen van adviezen altijd voor eigen risico. Bij twijfel raden wij altijd aan een medisch professional te raadplegen.

Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

2. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de klant, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

3. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

5. Topseksleven.com is nimmer aansprakelijk in welke vorm dan ook voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud en/of strekking van de informatie die wordt aangeboden via de verschillende producten en diensten.
________________________________________

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan de zaken aan derden te verkopen.

4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

5. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

6. Het domein van de website(s) die aangeboden wordt door topseksleven.com aan de deelnemer wordt geregistreerd door topseksleven.com en blijft eigendom van topseksleven.com totdat door de deelnemer aan de volledige betaling als bedoeld in lid 1 is voldaan.

7. Eigendomsrecht van de website en zijn domein kan vervroegd aan de deelnemer worden overgedragen wanneer de deelnemer aan de volledige betaling heeft voldaan.
________________________________________

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen voor de levering van de betreffende zaken, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.

2. Facturen worden per email in pdf formaat verstuurd tenzij anders is aangegeven.

3. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al onze rechten uit de wet voortvloeiend.

4. Wij zijn gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper voor zover al leveringen hebben plaatsgevonden, alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

5. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. Indien de koper in gebreke blijft van de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van de wettelijke rente plus 4% per jaar over het nog verschuldigde bedrag.

6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, vervalt deze betalingsregeling indien van tenminste twee facturen de betalingstermijn vervallen is. De gehele vordering wordt vanaf dat moment volledig opeisbaar. Ook zijn wij dan gerechtigd bij vervolgverkopen aan de betreffende koper af te zien van een aanbod voor een betalingsregeling.

7. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 10 % van de hoofdsom, alles inclusief omzetbelasting.

9. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

10. Wij kunnen de vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar onze keuze.

________________________________________

Artikel 10 Niet goed geld terug garantie

1. Indien een koper niet tevreden is over het geleverde materiaal of seminar geven wij  bij sommige producten een niet-goed-geld-terug garantie. Deze garantie houdt in dat indien de koper zich aan de overeengekomen betalingstermijnen heeft gehouden en geen betalingsachterstanden heeft, het materiaal binnen een overeengekomen periode na afname, mits strikte naleving van de in de garantievoorwaarden bepaalde voorwaarden, terug kan sturen en het volledige aankoopbedrag min de administratieve kosten ten belopen van 5 euro terug krijgt.

2. Bij sommige produkten vragen wij aan de gebruiker een bewijs dat hij/zij het produkt wel degelijk heeft gebruikt gedurende de vereiste periode van de garantie en in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.

Wanneer het een electronisch geleverd produkt betreft, is het voorleggen van een dagboek met de specifieke omschrijving van het dagelijks gebruiken en toepassen van de aangekochte methode noodzakelijk om beroep te kunnen doen op onze garantie. Dergelijk dagboek geldt als enig bewijs dat de gebruiker wel degelijk het produkt/service/methode heeft toegepast zoals voorgeschreven. Indien hierdoor niet de door ons vooropgestelde resultaten behaald zijn, ontvangt de gebruiker zijn aankoopbedrag terug, verminderd met de administratie kosten.
3. Indien de koper twee termijnen onbetaald heeft gelaten, dan wel op enige andere wijze betalingsachterstanden heeft, komt de niet-goed-geld-terug garantie te vervallen.

4. Indien de koper zich beroept op de niet-goed-geld-terug garantie worden alle door ons gemaakte kosten in rekening gebracht. De kosten voor verzending naar de koper toe zijn altijd voor onze rekening. Kosten voor aanvraag en registratie van domeinnamen, retourzending van het pakket en overige kosten die voor klant zijn gemaakt, worden in rekening gebracht bij de koper, of dienen door de koper direct te worden gedaan, zoals bij retourzending van een product. Wij behouden ons het recht voor terugbetalingen aan koper op te schorten zolang niet alle kosten voor rekening van de koper zijn voldaan.

5. Vanaf het moment dat de zaak wordt overgedragen aan het incassobureau vervalt de niet-goed-geld-terug regeling. De overeenkomst wordt vanaf dat moment onopzegbaar voor de koper, ook indien dit in directe tegenspraak is met hetgeen bij tijdige betaling van toepassing is.

Artikel 11 Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, storingen aan de leveringssoftware, storingen aan we webservers of website software, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

________________________________________

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de diensten en producten en op alle in verband daarmee door of namens topseksleven.com of derden uitgegeven folders/brochures, CD-roms, andere kennisdragers en overige zaken die met copyright beschermde gegevens bevatten berusten uitsluitend bij respectievelijke topseksleven.com of de betreffende derden.

2. Alle van of namens topseksleven.com of derden verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de klant of zijn organisatie.

3. Het is de bezoeker/koper niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. De overeenkomst met de klant strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom door of namens topseksleven.com derden aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4. De informatie verstrekt op de website bevat algemene informatie betreffende het controle uitoefenen op het mannelijk orgasme die vrij op het internet verkrijgbaar is. Alle informatie betreffende oefeningen, trainingen tips, adviezen en voorbeelden, alsmede alle andere algemene informatie die vermeld wordt ten aanzien van het onder controle brengen van het mannelijk orgasme, etc, is vrij van  eigendomsrechten vermits deze vrijblijvend op het internet en op andere informatiedragers verkrijgbaar is, en dit in verschillende vormen en talen. De informatie op deze website is een vrije interpretatie van informatie vergaard op het internet van diverse informatieve websites. Tevens is informatie afkomstig uit interviews met ervaringsdeskundigen. De informatie die hier verzameld is, omhelst een vrije weergave van deze informatie die in welbepaalde vorm wordt weergegeven. Alle mogelijke schadeclaims betreffende eigendomsrechten aangaande deze informatie wordt derhalve afgewezen.

5. De foto’s en tekeningen gebruikt op deze website zijn vrij van eigendomsrechten en/of de eigendomsrechten behoren toe aan topseksleven.com. Alle foto’s en tekeningen zijn of legaal aangekocht of ontworpen door en voor topseksleven.com. Het uitzicht en vormgeving van de website zijn ontleend van gangbare templates, al dan niet gratis beschikbaar op internet, andere websites, vormdragers, etc doch voldoende aangepast dmv op het internet gangbare cloning technieken, om voldoende te verschillen en niet overeen te stemmen met het origineel. In het geval een eigenaar van bepaalde eigendomsrechten zich door deze inhoud, vormgeving, stijl of kleur aangesproken voelt betreffende zijn eigendomsrechten, zullen wij alles doen de weergegeven informatie dusdanig aan te passen aan onze eigen huisstijl die weergegeven wordt door de website zelf.

6. De vormgeving, inhoud en stijl van mogelijke email-berichten, SMS-teksten, artikels en andere inforamtiedragers die terloops verspreid kunnen worden is gebaseerd op de gangbare normen en goede praktijken die in email-marketing, SMS-marketing en internet marketing in het algemeen gehanteerd worden. Dit omhelst zowel lettertypes, spatiering, kolombreedte, stijl, kleur, vormgeving als inhoud. Alle inhoud weergegeven in de emails, SMS-teksten, artikels en andere informatiedragers is gebaseerd op secundaire informatiedragers zoals boeken, email, artikels, websites, en alle mogelijke andere informatiedragers, naast onze eigen kennis en ervaring terzake.

7. Alle door ons verspreidde informatie is een bundeling van informatie die wij verzameld hebben uit talrijke secundaire bronnen zoals boeken, artikels, websites en andere informatie dragers alsook onze eigen kennis en ervaring terzake. Iedere gelijkenis met andere gelijkaardige informatie aangaande deze materie berust dan ook puur op lautere toevalligheid.

8. De hier verstrekte informatie mag dan ook, tenzij anders vermeld, vrij gebruikt, aangepast en vertaald worden, in welke vorm dan ook. De informatie die specifiek verwijst naar de methodologie en aanpak van Orgasme Onder Controle valt wel onder de Intellectuele Eigendomsrechten.

________________________________________

Artikel 13 Toepasselijk Recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het locale recht van de eigenaar van toepassing.
https://www.topseksleven.com/ is onderdeel van topseksleven.com. Gevestigd in Breda, Nederland.